ទីក្រុងផ្ទះគំនូរឥន្ធូដ៏ស្រស់ស្អាតដែលអ្នកមិនដែលឃើញនៅ​​​​​​​…

kufu

កូឡុំប៊ី ៖ ផ្ទះគំនូរបែបឥន្ធូដ៏ស្រស់ស្អាតនៅប្រទេសកូឡំប៊ីដ៏សំបូរបែបនេះបានធ្វើអោយមានការទាក់ទាញ់ដល់ ភ្ញៀវទេសចរណ៍ចូលមកទស្សានាដែលរំលេចដោយពណ៌ស្រស់ស្អាត មានអាគារគូរដោយពណ៏ស្រស់ហើយមានភាពរស់រវើក។

f8bc126e4b4e19b199880a

f8bc126e4b4e19b199880b

kufu

f8bc126e4b4e19b199880c

f8bc126e4b4e19b199880d

f8bc126e4b4e19b199880e

f8bc126e4b4e19b1998807

f8bc126e4b4e19b1998808

f8bc126e4b4e19b1998809

ប្រភព៖ Chinanews

kufu

មតិយោបល់

មតិយោបល់

'