អាហារ​ពិសេស​ទាំង​4​ដែល​អាច​បន្ថយ​ហានិភ័យ​ជំងឺ​ភ្លេចភ្លាំង

Share ជំងឺ​ភ្លេចភ្លាំង​គឺជា​មូលហេតុ​ទូទៅ​បំផុត​នៃ​ជំងឺ​វង្វេងវង្វាន់ វា​ជា​មូលហេតុ​60​ទៅ​70 ភាគរយ​នៃ​ករណី​ជំងឺ​វង្វេងវង្វាន់ ។ ប្រសិនបើ​អ្នក​ប្រឈម​នឹង​ហានិភ័យ​ខ្ពស់​នៃ​ការ​កើត​ជំងឺ​ភ្លេចភ្លាំង ការ​ជ្រើសរើស​របប​អាហារ​សំខាន់​មួយ​ចំនួន​អាច​ជួយ​អ្នក​បាន​យ៉ាងច្រើន ។ អាហារ​ជា​ច្រើន​ដែល​អាច​ធ្វើ​ឱ្យ​សុខភាព​នៃ​ការ​យល់​ដឹង​ប្រសើរ​ឡើង និង​កាត់​បន្ថយ​ហានិភ័យ​នៃ​កា​រវិ​វ​ឌ្ឍ​ជំងឺ ។ ទាំងនេះ​ជា​អាហារ​ពិសេស​ទាំង​4​ដើម្បី​បន្ថយ​ហានិភ័យ​នៃ​ជំងឺ​ភ្លេចភ្លាំង ៖ ១-​ប្រេង​អូ​លីវ ៖ ប្រេង​អូ​លីវ​មាន​សមាស​ភាគ phenolic ដែល​គេ​ហៅ​ថា oleocan thal

អានបន្តទៀត